Efikasnost kofeinskog kompleksa u tretmanu androgenetske alopecije

Sprovedeno na Klinici za dermatologiju i dermatološku alergologiju Friedrich Schiller Univerziteta u Jeni, Nemačka.

Kratka verzija izveštaja o studijama koje su obavljene na modelu kulture ćelija kose (HOCM) na Klinici za dermatologiju i dermatološku alergologiju Friedrich Schiller Univerziteta u Jeni, Nemačka (Dr. T. W. Fischer, Prof. Dr. P. Elsner)

Nasledno hormonsko (androgenetsko) opadanje kose je još uvek problem koji pogađa brojne muškarce; do dana današnjeg nije pronađeno zadovoljavajuće rešenje. Kozmetički i farmaceutski proizvodi koji su dostupni na tržištu značajno variraju u pogledu stepena efikasnosti i neželjenih reakcija.

Pošto genetska predispozicija za nasledno hormonsko opadanje kose ne može da se promeni, trenutne terapeutske strategije ciljaju na primenu efikasnih supstanci na koren dlake u cilju sprečavanja efekata genetske predispozicije. Androgenetsko opadanje kose je stoga stanje koje zahteva dugoročan tretman, tokom koga mora da se obrati pažnja na bezbednost i podnošljivost korišćenih proizvoda. Uz ovakvu pozadinu, supstance koje praktično ne izazivaju neželjene reakcije i ponašaju se nezavisno od hormonskih mehanizama predstavljaju obećavajuće terapeutske alternative.

Dijagram pravog folikula dlake u modelu kulture ćelije kose

Dijagram pravog folikula dlake u modelu kulture organa kose

Dijagram pravog folikula dlake u modelu kulture organa kose

Kako je testosteron važan faktor u razvoju androgenetske alopecije, model po kome testosteron deluje na ljudsku dlaku je reprodukovan na modelu kulture ćelija kose.

Dlake su ekstrahovane iz uzorka za biopsiju ljudskog vlasišta i kultivisane 6-10 dana u laboratorijskim uslovima. Da bi dobili rezultate u HOCM-u koji bi u velikoj meri mogli da se prenesu u realne životne okolnosti pacijenata sa androgenetskom alopecijom, istraživačka grupa je uzela biopsije vlasišta od mladića sa početnim naslednim hormonskim gubitkom kose. Približno 20-30 folikula dlake su ekstrahovani iz svakog uzorka vlasišta. Ukupno, približno 600 folikula dlake je bilo dostupno osoblju kliničke studije.

Rezultati su pokazali da je rast korena dlake pod uticajem testosterona primetno oslabljen u odnosu na rast dlaka u kontroli bez testosterona (Cf. dijagram); osim toga, aktivnost korena dlake je prestala ranije nego obično. Ovi nalazi odgovaraju zapažanjima da testosteron ili njegovi metaboliti prouzrokuju prevremeni ulazak korena dlake u fazu mirovanja (telogenu fazu). Tokom studije je inhibitorni uticaj testosterona prikazan činjenicom da je rast dlake u grupi za koju je korišćen testosteron bio između 17% i 40% manji u poređenju sa rastom u kontrolnoj grupi koja se sastoji od čisto hranljivog medijuma.

Testosteronom indukovano supresija

Supresija izazvana testosteronom

Studije sprovedene u cilju nalaženja novih, efikasnih mehanizama protiv androgenetske alopecije dale su iznenađujuće rezultate da kofein može da suprimira neželjene efekte testosterona na koži. Ovi rezultati su pokazali da je, pored generalno očekivanih efekata poboljšanja cirkulacije, kofein imao i druge efekte koji su prethodno zanemareni. U svetlu ovih izveštaja, kofein je primenjen na folikule dlake muškaraca sa početnim naslednim hormonskim opadanjem kose i analizirani su rezultati.

Stimulisanje koje izaziva kofein

Stimulisanje izazvano kofeinom

Rezultati studije su otkrili da je s kofeinom postignut izrazit porast rasta folikula dlaka, koji iznosi i do 46% u pojedinačnim serijama. Stimulativni efekat kofeina na cirkulaciju nije relevantan u modelu kulture ćelija dlaka, budući da HOCM deluje nezavisno od vaskularnog sistema. Iz tog razloga, bilo kakav stimulativni efekat koji je primećen u modelu mora da bude posledica kofeina koji deluje direktno na metabolizam korena dlake.

Merenje ukupnog vremena kulture u HOCM dovelo je do dodatnih dokaza da kofein ima pozitivan efekat na vitalnost korena dlake. Koreni dlaka koji su bili izloženi kofeinu u uslovima kulture su pokazali 37% duži životni vek u poređenju sa kontrolnom grupom.

Nakon što je demonstrirano da testosteron suprimira, a da kofein stimuliše rast kod individualnih grupa koje sadrže testosteron ili kofein, tim redom, ispitivanja rasta sprovedena su na hibridnom modelu koji sadrži i testosteron i kofein u kombinaciji. Istraživači su naročito želeli da saznaju da li kofein može da suprimira neželjeni efekat testosterona.

 

Rezultati studije su pokazali da je kofein u stanju da suprimira inhibiciju rasta dlaka indukovanu testosteronom i čak da stimuliše rast dlake iznad uobičajenog nivoa. Studije sprovedene u HOCM su stoga potvrdile da kofein može da neutrališe neželjene efekte testosterona, supstance koja se smatra odgovornom za inhibiciju aktivnosti folikula dlaka kod pacijenata sa androgenetskom alopecijom. Nakon izlaganja kofeinu, folikuli dlake se vraćaju u uravnoteženo stanje ekvivalentno stanju netretiranih folikula dlake u kontrolnom rastvoru.

Kofein poništava efekte testosterona

Kofein poništava efekte testosterona

Kratak pregled

Štaviše, rezultati su pokazali da kofein može da bide snažan stimulator rasta koji je pogodan za dugoročno terapeutsko ili profilaktičko tretiranje pacijenata sa genetskom predispozicijom za androgenetsku alopeciju, budući da je u laboratorijskim uslovima koji simuliraju uslove rasta dlake kod muškaraca sa naslednim hormonskim opadanjem kose, demonstriran značajan stimulišući efekat na rast folikula dlake u odnosu na kontrolne grupe.

OBJAVLJENA STUDIJA

  • T. W. Fischer, U. C. Hipler, P. Elsner, Int. J. Dermatol. 200746 , 27–35.